Centrum rehabilitacji. Twoja droga do sprawności

Czynne: Od poniedziałku do piątku 8.00 – 18.30, soboty 8.00 – 13.00 
Nr telefonu: 16 736 82 38

Odlicz koszty poniesione na domowe zabiegi rehabilitacyjne! Zmiany w przepisach

Osoby rozliczające PIT-37 i PIT-36, które chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jak wszyscy podatnicy mają czas do 30 kwietnia. Warto zwrócić uwagę, co się zmieniło.

Próg dochodowy osoby z niepełnosprawnością podniesiono obecnie o niemal tysiąc złotych i wynosi 10 tys. 080 zł. Przy podliczaniu owego dochodu bierze się pod uwagę rentę, wszelkie dodatki pielęgnacyjne. Nie dolicza się natomiast alimentów na dzieci.

 

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Są to dwie grupy. Po pierwsze osoby z niepełnosprawnościami, po drugie – osoby, które łożą na utrzymanie osoby z niepełnosprawnością.

Do I grupy należą podatnicy, którzy:

1. mają status osoby niepełnosprawnej, czyli posiadają:

a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni

niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach

b) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę

szkoleniową albo rentę socjalną

c) orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia

d) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych

przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

 

Do II grupy należą:

współmałżonkowie, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie, synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 tys. 080 zł.

 

Jeśli oboje rodzice utrzymują wspólnie dziecko z niepełnosprawnością, bez względu na to, czy są małżeństwem, obojgu należy się ulga rehabilitacyjna w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. W przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdy z rodziców będzie miał odrębny.

 

Wydatki również dzielimy na 2 kategorie

1. wydatki limitowane  (odliczamy faktycznie poniesione wydatki w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 280 zł. M.in. na: opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, utrzymanie psa asystującego, używanie samochodu osobowego).

W tym roku dodatkowo wszystkie osoby z niepełnosprawnościami – bez względu na ich grupę i stopień niepełnosprawności mogą odliczyć koszty utrzymania psa asystującego. Korzystną zmianą jest także to, że osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego, mogą odliczyć koszt jego używania. Jeździć możemy nie tylko do lekarza czy na zabiegi rehabilitacyjne, ponieważ auto ma być używanie po prostu do ułatwienia codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosrawnością.

 

Pieniądze, które wydaliśmy na lekarstwa można odliczyć, gdy lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Wtedy odliczamy je w wysokości będącej różnicą pomiędzy tym co wydaliśmy w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane częściowo z innych źródeł (np. z PFRON-u, ZFRON-u itp.), odliczyć możesz tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

 

2. nielimitowane (odliczamy całą kwotę faktycznie poniesionych kosztów. M.in. na wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych; na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego; odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego; opiekę pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie itp.)

 Pełną informację dotyczącą ulgi rehabilitacyjnej otrzymasz w swoim urzędzie skarbowym.